Belediye Mührü   
Genç bir adam bir kýzla tanýþýr anlaþýrlar ve bir süre sonra evlenmeye
karar verirler kýz istenir kýz tarafý olur verir ancak erkek tarafýnýn tek þartý
kýzýn bakire olmasýdýr ancak kýzýn yaþadýðý þehirde kýrýþtýrmadýðý erkek
yok denecek kadar azdýr kýz kara kara düþünür iþin içinden çýkamaz en
yakýn arkadaþýna derdini anlatýr arkadaþý derki ondan kolay ne var
gidersin bir kasaba etin yüzündeki zardan bir parça alýrsýn oraya
diktirirsin kýz denileni yapar
damadýn anasý babasý ve damat kýzý muayene için bir doktora götürürler
doktor muayeneden sonra allak bullak olmuþ bir suratla çýkar dýþarýya
baþlar ansiklopedileri karýþtýrmaya damat dayanamaz ve atlar
- ne oldu doktor bey yoksa kýz deðilmi
doktor cevap verir
- kýz olmasýna kýzda bu *mýna koduðum belediyenin mühürü orada ne
geziyor onu anlayamadým.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS